Rijksoverheid

Zorgcijfersdatabank

Toelichting

Over de cijfers

De cijfers zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Zij worden aan Zorginstituut Nederland verstrekt op basis van de wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Zvw en AWBZ. Hoewel de cijfers volledig zijn overgenomen, is het mogelijk dat er als gevolg van afrondingen kleine verschillen zijn ontstaan tussen hogere en lagere niveaus binnen tabellen. Alle tabellen worden geautomatiseerd vervaardigd. Afhankelijk van uw selectie kan het daardoor voorkomen dat u een tabel krijgt gepresenteerd zonder inhoud; in dat geval beschikt Zorginstituut Nederland niet over de betreffende gegevens. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. Dit geldt zowel voor de cijfers over het lopende jaar (geraamde kosten) als over de twee voorgaande jaren.

Trendbreuk in meerjarenoverzicht 2006

In het meerjarenoverzicht is de stijging in 2006 (ten opzichte van 2005) veel groter dan de voorgaande jaren vanwege de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor zover de stijging niet is bepaald door autonome groei is deze het gevolg van de uitbreiding van de populatie met de voormalig particulier verzekerden.

Verantwoording kosten en volumes per verzekerde AWBZ

De gebruikte omvang van de verzekerde populatie AWBZ is gebaseerd op de stand per 1 januari van het betreffende jaar die door het CBS wordt gepubliceerd.

Verantwoording kosten en volumes per verzekerde Zvw

De gebruikte omvang van de verzekerde populatie ZVW is gebaseerd op door de verzekeraars zelf verstrekte maandelijkse cijfers. De maandelijkse cijfers worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal maanden waarover verzekerdenaantallen zijn opgegeven. Zo ontstaat het rekengemiddelde.

Voor 2006 is i.v.m. de invoering van de Zorgverzekeringswet een afwijkende rekenregel gebruikt om het gemiddeld aantal verzekerden Zvw te bepalen. Hier is 7x het maandtotaal juli aangevuld met de maandelijkse totalen van de resterende 5 maanden / 12 als rekenwaarde genomen.

Het verschil tussen . en 0,0

Als Zorginstituut Nederland geen enkele waarde kan vermelden, dan wordt dat in de tabel weergegeven met een punt [.]. Als een zeer klein getal na afronding een te verwaarlozen waarde oplevert, dan wordt dat in de tabel weergegeven met een nul [0,0].

Printen

Sommige tabellen lenen zich niet voor het printen in de 'portrait'-instelling van uw printer; gebruik in die gevallen de 'landscape'-instelling.

Spiegelinformatie (alleen besloten gedeelte)

De in het besloten deel getoonde spiegel is opgebouwd uit het somtotaal van het landelijk beeld minus de gegevens van uw eigen organisatie.

Wijziging schadebegrip Zvw

Het ministerie van VWS heeft in maart 2009 besloten het schadebegrip voor de Zvw vanaf 2006 met terugwerkende kracht te wijzigen. De 'schade' voor zorgverzekeraars bestaat uit de geleverde zorgprestaties, die we in deze publicatie verder als lasten aanduiden. De wijziging heeft met name gevolgen voor de jaren 2006 en 2007. Door de wijziging van het schadebegrip verschuiven lasten van 2007 naar 2006. Hierdoor komen de lasten van de Zvw in 2006 ongeveer € 0,5 miljard hoger uit en de lasten van de Zvw in 2007 lager uit dan aanvankelijk berekend.

Waarom wijziging Schadebegrip?

Het verzoek om het schadebegrip te wijzigen is gekomen vanuit ZN, de zorgverzekeraars. De reden ligt in de invoering van de DBC systematiek. Voor de verzekeraars geldt dat de schade (lasten) van een DBC wordt toegerekend aan het openingsjaar van de DBC. Een DBC kan een jaar openstaan, daarnaast zijn er ziekenhuizen die traag declareren. Gevolg is dat een deel van de schade van een jaar T gedeclareerd wordt in jaar T+1 en zelfs in jaar T+2. Zorgverzekeraars willen dat bij de definitieve vaststelling van de vereveningsbijdrage jaar T zoveel mogelijk alle zorgkosten over jaar T worden meegenomen. Niet alleen de zorgkosten jaar T die in jaar T en jaar T+1 zijn gedeclareerd, maar ook de zorgkosten jaar T die in jaar T+2 zijn gedeclareerd.

Wat betekent de wijziging in de praktijk?

De in 2008 ontvangen declaraties over 2006 worden nu bij de oorspronkelijke lasten 2006 opgeteld. De in 2008 ontvangen declaraties over 2006 kwamen vóór de wijziging ten laste van 2007. De schade die ten laste van jaar T komt bestaat uit alle op 31 december T+2 ontvangen declaraties voor zorg die is verleend/DBC's die zijn geopend - in jaar T. In T+3 ontvangen declaraties komen ten laste van jaar T+1.

Aansluiting Meerjarencijfers AWBZ

De meerjarencijfers AWBZ sluiten niet aan op specificatiecijfers. De oorzaak hiervan is dat de getoonde meerjarencijfers gebaseerd zijn op de daadwerkelijk gerealiseerde kosten afkomstig van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De specificaties zijn verkregen door opgave van de zorgkantoren en deze sluiten niet geheel aan de cijfers van het CAK.

Gegevensniveau 2006

Bij de uitvraag voor het 'nieuwe' schadebegrip is gekozen om 2006 minder gedetailleerd op te vragen. Hierdoor zijn sommige rubrieken niet gevuld in het schadejaar 2006, waar ze dat wel zijn in de latere jaren.

Actualisering van de jaarcijfers ZVW

De jaarcijfers van de ZVW van enkele jaren geleden worden op de website geactualiseerd aan de hand van de gegevens uit recente jaarstaten ZVW. De jaarcijfers ZVW worden niet geactualiseerd aan de hand van gegevens uit recente kwartaalstaten ZVW.

Aansluiting cijfers op aanspraak-niveau en op subniveau

Binnen de ZVW sluiten de totalen van de verschillende rubrieken op het subniveau niet altijd aan op de cijfers op het aanspraakniveau. De oorzaak hiervan is dat op het aanspraakniveau de cijfers inclusief balanspost zijn, terwijl op het subniveau de cijfers exclusief balanspost worden weergegeven. Een uitzondering hierop zijn de gegevens over de medisch specialistische zorg, waarbij op het subniveau wel de balanspost opgenomen is.

Tabellen kopiëren en bewerken

Als u cijfers uit een tabel op uw eigen pc wilt opslaan en/of bewerken, dan kunt u de gegevens eenvoudig kopiëren naar bijvoorbeeld Microsoft Excel door de tabel of een gedeelte daarvan te selecteren. Vervolgens kunt u via de opdrachten 'kopiëren' en 'plakken' (of de toetscombinaties 'Ctrl-C' en 'Ctrl-V') de selectie in uw eigen document plakken.

Actualisering van gegevens AWBZ en Zvw

Mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens door de zorgverzekeraars en de zorgkantoren hebben wij de volgende voorlopige planning voor actualisering van de Zorgcijfersdatabank:

2014 Kwartaal 4:24 maart 2015
Jaarstaat 2014:1 september 2015
2015 Kwartaal 2:23 oktober 2015
2015 Kwartaal 3:18 december 2015