Periodieke nieuwsbrief wanneer de zorgkosten op Zorgcijfersdatabank geüpdatet zijn plus een overzicht van de laatste onderzoeken en rapportages over ontwikkelingen in de zorgkosten Zvw en Wlz.

Nieuwsbrief Zorgcijfersdatabank Q2 '22

Zorginstituut Nederland (ZIN) verwacht dit jaar een stijging van 6% voor de Zvw en 5% voor de Wlz. Dit is gebaseerd op de nieuwe cijfers over het tweede kwartaal die op Zorgcijfersdatabank zijn gepubliceerd. Verder blijkt dat verhoudingsgewijs steeds minder mensen heel lang in een verpleeghuis wonen. De kosten voor de geneesmiddelen blijven stijgen. Tot slot: Zorgcijfersdatabank biedt steeds meer extra duidingen bij specifieke trends in zorgkosten.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor deze nieuwsbrief. Vier keer per jaar krijgt u dan een mail zodra Zorgcijfersdatabank geüpdatet wordt.

Stijging in de Zvw van 6%, maar voornamelijk door administratieve verschuivingen

Alle zorgverzekeraars hebben hun verwachtingen voor het lopende jaar (en 2021 en 2020) bijgesteld. Voor dit jaar betekent dit, dat de kosten voor de Zvw uitkomen op €51 miljard euro, dat is 6% meer dan 2021, maar dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een administratieve verschuiving van kosten in de GGZ en de grensoverschrijdende zorg. De totale cijfers vindt u in de hoofdtabel Zvw van Zorgcijfersdatabank. Vooral in de paramedie (door COVID-herstelzorg en een groeiende vraag naar de gecombineerde leefstijlinterventie) zien we stijgingen, terwijl de kosten voor wijkverpleging nog steeds dalen. In de Wlz is de verwachting dat de kosten stijgen met 5%, vooralsnog is voor €14 miljard gedeclareerd dit jaar. Ook deze (gedeclareerde) cijfers zijn terug te vinden in de hoofdtabel Wlz op Zorgcijfersdatabank. 

Verhoudingsgewijs minder mensen die lang in verpleeghuis wonen

Zorginstituut Nederland rapporteert elk jaar over de verblijfsduur in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een indicatie Verpleging en Verzorging. In de laatste rapportage is data t/m 2021 geïncludeerd. Kijkend naar einde verblijf, dan is verhoudingsgewijs de groep cliënten die heel lang (>48 maanden) in een instelling verblijft veel kleiner geworden ten opzichte van de groep cliënten die korter (<12 maanden) in een instelling verblijft. 

De afgelopen jaren zijn de kosten voor extramurale geneesmiddelen met 7,3% gestegen

Op de GIPdatabank van Zorginstituut Nederland is de nieuwe GIPeilingen gepubliceerd. Deze editie geeft inzicht in de kostenontwikkelingen in het gebruik van extramurale geneesmiddelen in Nederland in de periode 2016-2021. De afgelopen jaren zijn de kosten voor extramurale geneesmiddelen met 7,3% gestegen naar een totaal van € 4.861 miljoen. Terwijl de kosten van 2016 t/m 2020 toenamen, was in 2021 sprake van een afname. De kostenontwikkelingen zijn o.a. beïnvloed door:

  • Geen vergoeding meer uit het basispakket van vitaminen, mineralen en paracetamol.
  • De invoering van een maximumbedrag voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
  • Een btw-verhoging van 6% naar 9%.
  • De COVID-19-pandemie.
  • De herijking van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp).

Steeds meer duidingen bij kostenontwikkelingen

Onderdeel van de Zorgcijfersdatabank zijn tabellen met verdiepende cijfers voor de Zvw. Doordat declaratiedata gebruikt wordt, kunnen we op een veel dieper niveau laten zien waar de kosten naar toe gaan. Bij deze meerjarencijfers geven we duidingen waar mogelijk om zo ontwikkelingen beter te kunnen interpreteren. Het afgelopen kwartaal zijn deze onder meer toegevoegd bij:

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.