Stijging kosten medisch-specialistische zorg

De totale kosten van de medisch-specialistische zorg (msz) stegen door corona in het eerste halfjaar van 2020 met 8,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij kaakchirurgie, overige ziekenhuiszorg en extramuraal werkende specialisten daalden de kosten met 9,6%.

 

Daling kosten mondzorg en paramedische zorg

Tandartspraktijken gaven aan een flinke afname te zien van het aantal consulten, 16,4% minder dan in de eerste helft van 2019. Dit komt omdat tandartsen hun praktijk tijdens de lockdown gesloten hielden, behalve voor spoedzorg. In de paramedische zorg leidde de sluiting van fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken tot een daling van de gedeclareerde kosten met 6,2% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. 

Stijging kosten huisartsenzorg: 11,9%

Door corona daalde in de eerste 6 maanden van 2020 ook het aantal huisartsconsulten. Toch blijkt uit de beschikbare cijfers een stijging van de gedeclareerde kosten voor huisartsenzorg met 11,9%. Een oorzaak voor deze stijging is een toename van het aantal consulten voor luchtweginfecties. Die duurden gemiddeld ook wat langer, wat tot hogere kosten heeft geleid. Een andere verklaring voor de stijging is de financieringsmaatregel van de overheid om huisartsen te compenseren voor de afname in consulten tijdens de eerste coronagolf.

Kostenstijging basispakket blijft beperkt

Uit het totaalbeeld van de verwachte kostenontwikkelingen tot en met het tweede kwartaal van 2020, kan volgens het Zorginstituut de voorlopige conclusie worden getrokken dat de coronagerelateerde kosten voor het basispakket worden gecompenseerd door uitval of uitstel van andere, reguliere zorgvormen.

Langdurige zorg

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen de virusuitbraak heeft gehad voor de kosten van de langdurige zorg in het 2e kwartaal van 2020. Reden hiervoor is dat de vergoedingen die de aanbieders van langdurige zorg krijgen voor de extra gemaakte kosten pas volgend jaar worden vastgesteld, op basis van nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).