Basispakket en basisverzekering

Wie in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering afsluiten en is daarmee verzekerd voor zorg uit het basispakket. Het basispakket vergoedt onder meer zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen, ziekenhuisopnames, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en wijkverpleging. De overheid bepaalt welke zorg via de basisverzekering verzekerd is.

 

CIZ - Centrum indicatiestelling zorg

Landelijke organisatie die toetst of een persoon recht heeft (indicatie) op langdurige zorg. Dit gebeurt op basis van richtlijnen van het ministerie van VWS. Meer informatie staat op de website van het CIZ

 

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf met 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid. In de database van Zorgcijfersdatabank staat alle informatie over de kostenaantallen en gebruikers van het ELV.

 

Eigen betaling

Betalingen voor eigen rekening voor zorg die verzekerd is (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Deze betalingen kunnen bestaan uit het verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico, kosten die uitstijgen boven de maximale vergoeding of wettelijke eigen bijdragen.

 

Eigen bijdrage

Een gedeeltelijke betaling voor bepaalde verzekerde zorg die bij de verzekerde in rekening wordt gebracht. Binnen de basisverzekering gaat het bijvoorbeeld om een aantal hulpmiddelen, bepaalde mondzorg en ziekenvervoer. Bij langdurige zorg om verpleging, verzorging en begeleiding en zorg met verblijf. 

 

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat voor zorg uit het basispakket een bepaald deel zelf moet worden betaald. Huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg zijn hiervan uitgezonderd. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico. Verzekerden kunnen kiezen voor een hoger eigen risico in ruil voor een lagere maandpremie.

 

Fonds langdurige zorg (Flz)

Zorg of hulp via de Wet langdurige zorg wordt betaald uit het Fonds langdurige zorg die door het Zorginstituut wordt beheerd.

 

Langdurige zorg

Zorg die langer dan 1 jaar duurt. Degenen die van deze zorg gebruik maken, zijn chronisch zieken, mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die professionele zorg en/of begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven. In de database van Zorgcijfersdatabank staat alle informatie over de kosten en aantallen van de langdurige zorg.

 

Risicoverevening

Financieel systeem dat wordt uitgevoerd door het Zorginstituut. Van groot belang voor de instandhouding van de solidariteit: het fundament onder het Nederlandse zorgstelsel. Verzekeraars die veel verzekerden hebben met een grote zorgvraag, krijgen door middel van een ‘vereveningsbijdrage’ een vergoeding voor de hogere kosten die zij hebben in vergelijking met andere verzekeraars. Vereveningsbijdragen worden betaald uit het Zorgverzekeringsfonds. Kijk voor meer informatie op de site van Zorginstituut Nederland.

 

Wet Langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg geldt sinds 1 januari 2015 en is de opvolger van de AWBZ. De Wlz regelt het recht op zorg voor verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het gaat hierbij om chronisch zieken, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen.

 

Zorgkantoor

Verantwoordelijk voor de uitvoering van Wlz-zorg in een van de 31 zorgkantoorregio's. De van oorsprong grootste zorgverzekeraar in een regio vervult de rol van zorgkantoor.

 

Zorgverzekeringsfonds

Ongeveer 50% van alle zorg uit het basispakket wordt betaald via het Zorgverzekeringsfonds, dat gefinancierd wordt met de inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdragen en belastingen. Het Zorginstituut betaalt de risicoverevening uit het Zorgverzekeringsfonds en daarnaast ook de vergoeding voor de beheerskosten voor verzekerde kinderen tot 18 jaar. Zorgverleners krijgen een beschikbaarheidsbijdrage voor zorg die niet bij verzekerden in rekening kan worden gebracht, bijvoorbeeld de inzet van traumahelikopters.  Verder wordt vanuit het Zorgverzekeringsfonds ook een deel van de zorg in het buitenland betaald.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet verplicht iedereen die in Nederland woont of werkt en ouder is dan 18 jaar, om een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering geeft recht op geheel of gedeeltelijke vergoeding van verleende zorg uit het basispakket. Zoals huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, psychische zorg, ziekenvervoer, paramedische zorg, verloskundige hulp, kraamzorg, grensoverschrijdende zorg en mondzorg. Voor zorgverzekeraars geldt een acceptatieplicht, een zorgplicht en een verbod op premiedifferentiatie op grond van gezondheidskenmerken.

 

Zorgkosten

De zorgkosten zoals gepubliceerd op Zorgcijfersdatabank zijn de kosten die de zorgverzekeraars/zorgkantoren maken wanneer declaraties vergoed worden aan zorgaanbieders of –instellingen. Het gaat voor de Zvw om ramingen van de eindstand van de zorgkosten wanneer deze helemaal definitief zijn. Dit duurt een aantal jaren en tot die tijd worden elk kwartaal de ramingen bijgewerkt.