Kosten van zorg blijven stijgen

Basispakket: kostenstijging zet minder snel door

De verwachte kostenstijging van het basispakket in het derde kwartaal van 2019 valt 0,2% lager uit dan in het 2e kwartaal. Op basis van de cijfers van het 1e half jaar, werd nog uitgegaan van een verwachte kostenstijging van het basispakket van 4,1% ten opzichte van 2018. De derdekwartaalcijfers laten een verwachte stijging zien van 3,9%: van € 44,448 miljard naar € 46,178 miljard.

Zorg dichterbij patiënt en btw-verhoging

De opvallendste kostenstijgingen in het basispakket komen in het 3e kwartaal op conto van de huisartsenzorg, de hulpmiddelenzorg, de extramurale farmaceutische zorg*, de mondzorg, het ziekenvervoer en de ggz. De stijging in de huisartsenzorg (€ 207 miljoen) is het gevolg van het streven om zorg dichterbij de patiënt te organiseren, zoals is overeengekomen in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. Ook in het 3e kwartaal wordt de kostenstijging voor de (extramurale) farmaceutische zorg (€ 210 miljoen) en de hulpmiddelenzorg (€ 81 miljoen) grotendeels veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.
Een andere opvallende stijger is het ziekenvervoer. De kosten hiervan nemen in 2019 met 9,6% toe ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer sinds 1 januari 2019.

Є 99 miljoen meer voor specialistische ggz zonder verblijf

In de ggz is de verwachte kostenstijging in absolute bedragen dit jaar het grootst in de specialistische ggz zonder verblijf: € 99 miljoen. Een mogelijke oorzaak is dat er meer financiële ruimte wordt gegeven voor de gecontracteerde zorg. Ook zien zorgverzekeraars de kosten voor niet-gecontracteerde zorg stijgen.

Langdurige zorg: toenemende vraag naar ouderenzorg

De kosten van langdurige zorg stijgen tot en met het derde kwartaal 2019 met 9,1% in vergelijking met de eerste 3 kwartalen van 2018. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de vraag naar met name ouderenzorg. Zowel de kosten van zorg in een zorginstelling als die van zorg die thuis wordt aangeboden, nemen toe. De minister van VWS heeft het Wlz-uitgavenplafond voor langdurige zorg in de loop van 2019 tweemaal verruimd tot inmiddels € 23,4 miljard.

* Dit betreft (extramurale) geneesmiddelen en preparaten die onder andere via apotheekhoudende huisartsen, apotheken en drogisterijen worden verstrekt.