Kosten basispakket en langdurige zorg stijgen verder in 2018

In deze monitor geeft het Zorginstituut inzicht in de verwachte kostenontwikkeling binnen de Zvw en de Wlz. Dit gebeurt op basis van cijfers over het 4e kwartaal 2018. Deze worden aangeleverd door zorgverzekeraars (cijfers Zvw) en het CAK (cijfers Wlz).

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De totale zorguitgaven van de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgen in 2018 naar 44,3 miljard euro. In vergelijking met 2017 is dat een verwachte stijging van bijna 1,5 miljard euro. Het grootste deel van deze kosten betreft medisch specialistische zorg. De kosten voor de geriatrische revalidatiezorg stijgen het snelst. Ook bij de huisartsenzorg doet zich een opvallende kostenstijging voor.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De totale zorguitgaven van de Wlz stijgen in 2018 naar 20,7 miljard euro. In vergelijking met 2017 is dat een stijging van 0,9 miljard. Dit betreft vooral kosten voor verblijf in een zorginstelling, waarbij met name gebruik wordt gemaakt van het 'volledig pakket thuis (vpt)' in kleinschalige wooninitiatieven. Ook kosten voor mondzorg en hulpmiddelen stijgen, voornamelijk vanwege verblijf in een Wlz-instelling.