LinkedIn carrousel: Een overzicht van hoorzorg in Nederland

Download deze video

MP4-video

Video 5,66 MB mp4

Uitgeschreven tekst

Slide 1: Een overzicht van hoorzorg in Nederland

Slide 2: Aantal slechthorenden en doven. Gehoorproblemen komen veel voor in Nederland. Het kan voor mensen voor grote impact zorgen in hun dagelijkse leven. 

- Er zijn ongeveer 1,3 miljoen slechthorenden met minimaal 35 decibel gehoorverlies

- Ongeveer 30.000 mensen zijn doof geboren of zjin op jonge leeftijd doof geworden

- Slechts 800.000 mensen zijn in beeld bij de huisarts vanwege slechthorendheid

- Gehoorproblemen kome nvoor bij mensen in alle levensfasen

Slide 3: Wat zijn gehoorproblemen? Bij slechthorendheid en doofheid is er een beperking in de waarneming van geluid of spraak.

- Gradaties van slechter horen zijn: licht, matig tot zeer ernstig of doof

- Aan één of beide oren

- Aangeboren, plotseling ontstaan (plotsdoofheid) of langzaamaan ontwikkeld

- Gehoorverlies gaat vaak samen met oorsuizen (tinnitus) en draaiduizeligheid (zoals de Ziekte van Ménière)

Slide 4: Hoorzorg in het basispakket. Voor mensen met gehoorproblemen zijn verschillende behandelingen mogelijk uit het basispakket. Samen met de huisarts of audicien wordt bekeken welke zorg passend is.

Schema van zorgpaden:

Begin van de audicien, deze kan verwijzen naar hoortoestellen en adnere hulpmiddelen of doorverwijzen naar de huisarts. De huisarts kan verwijzen naar: counseling en begeleiding; psychische, paramedische en sociale zorgverlening; of communicatie zoals gebarentaal. Of de huisarts verwijst door naar audiologisch centrum of KNO-arts. Deze kunnen beiden verwijzen naar dezelfde zorg als de huisarts of doorverwijzen of de KNO-arts verwijst door naar chirurgie zoals cochleaire implantatie.

Slide 5: Hulpmiddelengebruik 2021. Voor slechthorenden (minimaal gehoorverlies van 35 dB) en doven zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die wroden vergoed uit het basispakket. Voor hoortoestellen en tinnitusmaskeerders geldt een eigen bijdrage van 25% voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In totaal zijn er ongeveer 800.000 gebruikers.

Hoortoestellen: 144.500 gebruikers, €130 miljoen.

Communicatie, inforamtie en signalering: 11.500 gebruikers, €8,8 miljoen.

Overige hoorhulpmiddelen: 49.200 gebruikers, €14,5 miljoen.

Slide 6: Gehoorimplantaten. Voor bepaalde groepen dove en ernstig slechthorende mensen wordt een gehoorimplantaat vergoed uit het basispakket. Een cochleair implantaat is een medisch hulpmiddel dat de functie van het slakkenhuis (cochlea) overneemt. Mensen kunnen na een operatie en intensief revalidatietraject in de meeste gevallen horen.

In 2019 zijn bij 483 personen 1 of 2 cochleaire implantaten geplaatst. 

Bij 21 personen is het implantaat vervangen.

Slide 7: Hoorzorg. Gehoorproblemen kunnen mensen zeer belemmeren in hun dagelijks leven. De verwachting is dat de komende jaren door vergrijzing en de blootstelling aan geluid het aantal slechthorenden alleen maar zal toenemen. Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn tot verbetering in het zorgtraject voro mensen met slechthorendheid en doofheid. Naar verwachting zal in de zomer van 2023 het Zinnige Zorg verbetersignalement slechthorendheid en doofheid gepubliceerd wrden. Meer weten? www.zorginstituutnederland.nl/zz-hoorzorg.

Bovenstaande presentatie voor LinkedIn is geplaatst op de internationale dag van het gehoor, 3 maart 2023. Kijk voor meer details over de kosten en aantallen van de gehoorzorg onder de hulpmiddelenzorg in de tabellen van Zorgcijfersdatabank en de GIP-databank.

LinkedIn carrousel: Ontwikkelingen huisartsenzorg

Download deze video

MP4-video

Video 4,64 MB mp4

Uitgeschreven tekst

Slide 1:  Zorgkostenontwikkelingen huisartsenzorg 2017-2021.

Slide 2:  Kosten in de huisartsenzorg zijn gestegen: in 2017 was het 3,2 miljard euro (7,5% van totale kosten basispakket) en in 2021 was het 4,1 miljard euro (9,4% van totale kosten basispakket). De gemiddelde jaarlijkse groei is 6,2% geweest.

Slide 3: Beleidswijzigingen in de huisartsenzorg. In 2018 is een extra inschrijftarief toegevoegd voor 85 jaar en ouder. In 2019 zijn de consulttarieven op afstand gelijk getrokken met die in de spreekkamer. In 2020 is toegang tot eigen medische gegevens van patiënten geregeld en waren er extra coronakosten binnen de huisartsenzorg.

Slide 4: 2018. Extra inschrijftarief voor 85 jaar en ouder. Per ingeschreven patiënt ontvangt de huisarts een inschrijftarief. Voor oudere patieënten liggen die hoger omdat zij vaker zorg nodig hebben. Vanaf 2018 is het inschrijftarief voor 85-plussers extra verhoogd. Tabel met inschrijftarieven huisarts 85-plussers.

2017: €98,80 2018: €157,10 2019: €164,00 2020: €165,90 2021: €180,50

Slide 5: 2019. Consulttarieven op afstand gelijk aan tarieven in spreekkamer. Als huisartsen een patiënt spreken, ontvangen zij daarvoor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Om zorg op afstand te stimuleren, is vanaf 2019 het tarief voor e-mails en telefoontjes met de huisarts verhoogd en gelijkgesteld aan het tarief voor een gesprek in de spreekkamer. Gemiddelde jaarlijkse groei kosten huisartsconsulten: 4,64%.

Slide 6: 2020. Toegang eigen medische gegevens patiënten. Voor huiartsen is het per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegvens als zij daarom vragen. Huisartsen krijgen hiervoor een vergoeding va nde zorgverzkeraar van de patiënt. in 2020 waren de kosten voor het programma OPEN €9.133.667 en in 2021 €30.138.755.

Slide 7: 2020. Extra coronakosten binnen de huisartsenzorg. Huisartsen kunnen extra kosten declareren voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Vanaf maart 2020 mag dat ook voor patiënten met een coronabesmetting. Daardoor zijn de kosten van de intensieve zorg vanaf 2020 flink gestegen. Staafdiagram met de kosten per jaar.

2017: €42.200.160 2018: €46.295.692 2019: €50.611.084 2020: €67.907.683 2021: €69.883.712.

Slide 8: Zorgcijfersdatabank. Eén van de taken van het Zorginstituut is het analyseren en signaleren van trends en ontwikkelingen in zorgkosten. Op de website Zorgcijfersdatabank presenteren wij cijfers over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer weten? www.zorgcijfersdatabank.nl.

Bovenstaande presentatie voor LinkedIn is geplaatst als duiding bij een aantal wijzingen in de huisartsenzorg over de laatste vijf jaren. Kijk voor meer details over de kosten en aantallen van de huisartsenzorg in de tabellen van Zorgcijfersdatabank.

LinkedIn carrousel: Nieuwe kwartaalcijfers Q2 2022

Download deze video

MP4-video

Video 1,64 MB mp4

Uitgeschreven tekst

Slide 1: Zorginstituut Nederland. Nieuwe kwartaalcijfers Zorgcijfersdatabank. Kosten basisverzekering zijn met 6% gestegen. Kosten in de langdurige zorg zijn met 6% gestegen.

Slide 2: Basisverzekering: stijging vertekend door nieuwe bekostiging GGZ per 2022. Grafiek met zorgkostenontwikkeling inclusief GGZ en exclusief GGZ voor de jaren 2020, 2021 en 2022. In 2020 is de stijging inclusief GGZ 4,4% en exclusief GGZ 3,9%. In 2021 is de stijging inclusief GGZ 0,4% en exclusief GGZ 3,4%. In 2022 is de stijging inclusief GGZ 6,3% en exclusief GGZ 3,2%.

Slide 3: Invloed corona op zorgkosten neemt af. Lijngrafiek die 4 zorgsectoren laat zien van 2019 tot en met 2022.

Slide 4: Langdurige zorg, groei kosten GGZ wonen. Sinds de Wlz in 2020 direct is opgengesteld is voor volwassenen met een psychische stoornis (GGZ-wonen) groeien de kosten voor GGZ-W hard. De kosten voor voortgezet verblijf (GGZ-B) nemen juist af. Een deel van de cliënten GGZ-B is overgegaan naar GGZ-W maar het overgrote deel van de cliënten is afkomstig uit de WMO. Taartdiagrammen voor 2020, 2021 en 2022 met daarin het deel GGZ-B afgezet tegen GGZ-W. in 2020 is GGZ-W bijna niets, in 2021 is GGZ-W ongeveer 75%, in 2021 is GGZ-W ongeveer 80% van het totaal.

Bovenstaande presentatie voor LinkedIn is geplaatst ter promotie van de Zorgcijfers Monitor over het tweede kwartaal van 2022. De hele monitor is terug te lezen op Zorgcijfersdatabank.