Meerzorg wordt steeds vaker toegekend

Het aantal cliënten met een VG-zorgzwaartepakket (ZZP) waarmee ze in aanmerking kunnen komen voor meerzorg (VG5, VG7 en VG8) stijgt tussen 2015 en 2019 met 8% naar 28.794 cliënten. Meerzorg wordt in 2019 vaker toegekend dan in 2015. In 2015 ontvangt gemiddeld 8% van de cliënten in de genoemde ZZP’s meerzorg. In 2019 is dit percentage gestegen tot 14% (zie tabel 1). Het aantal cliënten dat daadwerkelijk meerzorg ontvangt stijgt tussen 2015 en 2019 met 1855 naar 4072 cliënten, een stijging van 84%. Veruit de meeste cliënten die meerzorg ontvangen (88%) hebben een indicatie voor ZZP VG7 (zie figuur 1). Een klein deel heeft VG5 (2%) of VG8 (10%). In 2015 ontving gemiddeld 17% van de VG7 cliënten meerzorg. In 2019 is dit toegenomen tot 26%. De meeste cliënten met ZZP VG7 en meerzorg (96%) maken gebruik van zorg met behandeling én dagbesteding.

tabel 1 | aantal cliënten per zzp en percentage cliënten met meerzorg, 2015 en 2019

  2015 2015 2019 2019
  Cliënten Meerzorg (%) Cliënten Meerzorg (%)
VG5 8.311 0,1% 8.662 1,0%
VG7 12.076 17,0% 14.073 25,5%
VG8 6.152 2,5% 6.059 6,7%
Totaal 26.539 8,4% 28.794 14,4%

 

Stijgende kosten intramurale GHZ door hogere tarieven en toename meerzorg

De kosten voor de intramurale gehandicaptenzorg stijgen enerzijds door tariefstijgingen en anderzijds door de toename van ‘dure’ meerzorg. Tussen 2015 en 2019 stijgen de kosten voor meerzorg binnen de VG van € 150,7 mln naar € 288 mln (110%). Het grootste deel (€ 133,9 mln) van deze stijging betreft cliën ten met ZZP VG7. Ook nemen de gemiddelde kosten per cliënt toe met € 10.675 (17%) voor cliënten met VG7, waarbij de totale kosten per jaar per cliënt uitkomen op € 73.227. Daarnaast stijgen de gemiddelde kosten per uur voor meerzorg in VG7 met 17%, van € 190,5 naar € 223,3.

 

Meer mannen dan vrouwen

Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke cliënten met meerzorg, maar het percentage vrouwen neemt toe. In 2019 is het aantal mannelijke cliënten met meerzorg (VG7: 2400) twee keer zo hoog als het aantal vrouwelijke cliënten (VG7: 1225). Maar in de onderzochte periode neemt het percentage vrouwelijke cliënten met meerzorg toe. Meerzorg stijgt sneller bij vrouwen (+85%) dan bij mannen (+71%).

 

Leeftijd

Cliënten (VG7) die meerzorg krijgen toegekend zijn iets jonger dan cliënten zonder meerzorg. De gemid delde leeftijd van cliënten met VG7 en meerzorg is 37 jaar en blijft stabiel van 2015 tot 2019 (zie figuur 2).

 

Regionale verschillen in meerzorg VG7

Er zijn in Nederland 31 zorgkantoorregio’s. De regio Utrecht heeft de meeste cliënten met VG7 zorg (absoluut aantal), gevolgd door de regio Zwolle. In de hele periode 2015-2019 heeft Drenthe het hoogste percentage cliënten met meerzorg. Het aantal en percentage cliënten met meerzorg verschilt per regio en neemt in alle zorgkantoorregio’s toe. Ook de stijging over de jaren verschilt per regio (zie tabellen 2 en 3).

 

tabel 2 | verschil in percentage vg7 cliënten met meerzorg

% Meerzorg in VG7 2015 2019
Laagst scorende regio Midden-Holland 6,7% Zuid-Hollandse Eilanden 9,5%
Hoogst scorende regio Drenthe 28,2% Drenthe 39,4%

 

Stijgend aantal instellingen levert meerzorg

Het aantal instellingen (dit kunnen ook dependances of locaties zijn) dat meerzorg levert aan cliënten met VG7 stijgt van 118 instellingen in 2015 tot 158 instellingen in 2019. Ook het aantal cliënten met meerzorg per instelling neemt toe.

Conclusies

 

Meerzorg wordt vaker toegekend

Het aantal cliënten in de intramurale gehandicaptenzorg dat in aanmerking komt voor meerzorg (ZZP’s VG5, VG7, VG8) stijgt in de periode 2015-2019 met 8%. Het aantal cliënten dat meerzorg ont vangt stijgt met 84%. Dit wijst erop dat meerzorg vaker wordt toegekend. Voor cliënten met VG7 – de grootste groep – stijgt het percentage cliënten met meerzorg van 17% naar 26%.

 

Verdubbeling kosten voor VG7 door stijging tarieven en aantal cliënten met meerzorg

Tussen 2015 en 2019 zijn er 40 instellingen bijgekomen die meerzorg aanbieden aan cliënten met VG7. In dezelfde periode stijgt het aantal cliënten met VG7 dat meerzorg ontvangt met 75%. Verder stijgen de gemiddelde kosten per cliënt met meerzorg met € 10.675. Dit alles resulteert in een verdubbeling van de kosten voor VG7 met meerzorg in de periode 2015-2019.

 

Grote regionale verschillen in het percentage cliënten dat meerzorg ontvangt

De regionale verschillen in het percentage meerzorg voor cliënten met VG7 lijken te wijzen op een niet-uniforme handelwijze bij het aanvragen en toekennen van meerzorg.

 

tabel 3 | aantal en percentage cliënten vg7 met meerzorg per zorgkantoorregio

Jaar   2015     2019  
Zorginstelling Aantal cliënten VG7 Aantal cliënten VG7 met meerzorg % meerzorg van totaal cliënten VG7 Aantal cliënten VG7 Aantal cliënten VG7 met meerzorg % meerzorg van totaal cliënten VG7
't Gooi 154 15 9,7% 165 30 18,2%
Amstelland en De Meerlanden 99 18 18,2% 119 39 32,8%
Amsterdam 259 37 14,3% 267 75 28,1%
Apeldoorn/Zutphen 633 56 8,8% 668 154 23,1%
Arnhem 497 71 14,3% 629 146 23,2%
Drenthe 589 166 28,2% 690 272 39,4%
Flevoland 0 0 n.v.t. 8 0 0,0%
Friesland 421 83 19,7% 508 125 24,6%
Groningen 297 31 10,4% 359 91 25,3%
Haaglanden 101 18 17,8% 171 48 28,1%
Kennemerland 270 55 20,4% 352 93 26,4%
Midden-Brabant 521 74 14,2% 607 98 16,1%
Midden-Holland 45 3 6,7% 130 28 21,5%
Midden-IJssel 196 39 19,9% 269 80 29,7%
Nijmegen 596 119 20,0% 959 313 32,6%
Noord- en Midden-Limburg 456 48 10,5% 412 77 18,7%
Noord-Holland Noord 526 105 20,0% 613 166 27,1%
Noordoost-Brabant 469 91 19,4% 435 110 25,3%
Rotterdam 270 24 8,9% 243 39 16,0%
Twente 459 90 19,6% 548 160 29,2%
Utrecht 964 191 19,8% 1.074 303 28,2%
Waardenland 358 67 18,7% 414 131 31,6%
West-Brabant 492 40 8,1% 549 77 14,0%
Westland Schieland Delfland 549 82 14,9% 590 124 21,0%
Zaanstreek/Waterland 201 37 18,4% 250 68 27,2%
Zeeland 254 52 20,5% 266 70 26,3%
Zuid-Holland Noord 744 169 22,7% 885 224 25,3%
Zuid-Hollandse Eilanden 232 19 8,2% 294 28 9,5%
Zuid-Limburg 190 30 15,8% 206 46 22,3%
Zuidoost-Brabant 625 96 15,4% 670 144 21,5%
Zwolle 805 135 16,8% 990 272 27,5%
Totaal 12.272 2.061 16,8% 14.340 3.631 25,3%