Verklaringen voor kostenontwikkeling

Voor de analyses in dit rapport is gebruikgemaakt van zorgdeclaraties van zorgverzekeraars die via databeheerder Vektis, gepseudonimiseerd aan het Zorginstituut worden verstrekt. De som van de lasten uit de zorgdeclaraties is gecorrigeerd naar de door zorgverzekeraars verantwoorde zorglasten waarover het Zorginstituut jaarlijks rapporteert. Zodoende vinden analyses plaats van de werkelijk gerealiseerde zorglasten.
Voor de jaren 2013 tot en met 2015 vormen de definitieve zorgkosten het uitgangspunt. Omdat het jaar 2016 nog niet financieel is afgesloten, zijn voor dit jaar de voorlopige cijfers opgenomen.

Het rapport ‘Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015’ laat zien waar kosten zijn gestegen of gedaald, waarbij in veel gevallen ook de verklaring hiervoor kan worden gegeven. Met behulp van statistische trendanalyses wordt de impact duidelijk van demografische factoren en/of morbiditeit op het kostenverloop binnen de Zvw. Deze samenvatting bevat een aantal van de meest opvallende trends en ontwikkelingen uit het rapport.