Kosten per premiebetaler

Het bedrag dat Nederlanders jaarlijks bijdragen aan de financiering van het stelsel van verzekerde zorg is tussen 2012 en 2016 met 4% gestegen, iets meer dan 1% per jaar. Omgerekend naar de kosten per premiebetaler, komt dit neer op een verhoging van € 195 per persoon in 5 jaar tijd. Dit valt af te leiden uit analyses van Zorginstituut Nederland naar de financiering en gerealiseerde uitgaven van zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (JW). Vanaf 2012 tot eind 2016 stegen deze kosten met € 4 miljard van € 68 miljard naar € 72,4 miljard. In 2016 is per persoon gemiddeld € 5.337 bijgedragen aan de zorgfinanciering.

Grootste toename

De grootste toename in de financiering van het zorgstelsel kwam tussen 2012 en eind 2016 voor rekening van de Zvw: van € 35 miljard naar € 42,1 miljard. Dit is een stijging van 21% die onder meer is veroorzaakt door een toename van (dure) specialistische zorg, een groei in het gebruik van dure geneesmiddelen en de vervanging van de AWBZ waarbij zorg is overgeheveld naar de Zvw.

Analyse van zorgcijfers

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het fondsbeheer van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Uit de fondsen worden de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen gedaan. Het Zorginstituut ontvangt declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het gezondheidszorgstelsel waarover het Zorginstituut beschikt.
Met het uitbrengen van de monitor wil het Zorginstituut bijdragen aan het zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.

Download ZorgCijfers Monitor: De uiteindelijke kosten van het zorgstelsel voor de individuele burger

ZorgCijfers Monitor: De uiteindelijke kosten van het zorgstelsel voor de individuele burger

PDF-document 16 pagina's 2.3 MB

Publicatie 12-07-2018