Regeling ziekenvervoer

Mensen die vanwege een chronische of ernstige ziekte vaak naar het ziekenhuis moeten, kunnen via het basispakket een groot deel van hun reiskosten vergoed krijgen. De regeling geldt ook voor mensen met een mobiliteitsbeperking die bijvoorbeeld voor hun revalidatie geregeld naar een zorginstelling moeten reizen. Sinds 2018 wordt de regeling ziekenvervoer geëvalueerd door het ministerie van VWS. Het Zorginstituut heeft onderzoek gedaan naar de omvang en het gebruik van de regeling in 2017. Ruim 90.000 patiënten hebben in dat jaar gebruikgemaakt van de regeling om reiskosten naar zorginstellingen vergoed te krijgen. Uit het onderzoek van het Zorginstituut blijkt dat een deel van alle patiënten die in aanmerking komen voor reiskostenvergoeding, geen gebruik maakt van deze mogelijkheid.

ZorgCijfers Monitor

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz), waaruit de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen worden gedaan. Het Zorginstituut ontvangt declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het gezondheidszorgstelstel waarover het Zorginstituut beschikt. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.