Mogelijke extra kosten die gemaakt worden in de Zvw door de coronapandemie maken op dit moment deel uit van deze declaratiecijfers. De extra coronakosten bestaan uit continuïteitsbijdragen en de meerkosten.

 

Er is ten tijde van de raming van de tweede kwartaalcijfers geen rekening gehouden met de tweede golf. 

 

Meerkosten

De kosten die verband houden met COVID-19 voor het kunnen leveren van directe zorg aan patiënten, ongeacht of de patiënt (vermoedelijk) besmet is met COVID-19. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om meerkosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten voor het bewust en actief leeg en beschikbaar houden van zorgcapaciteit voor coranazorg.

De directe zorgkosten voor patiënten met COVID-19 die onder de catastroferegeling vallen, zijn op Zorgcijfersdatabank niet als zodanig herkenbaar en zitten verwerkt in de reguliere kosten.

 

Continuïteitsbijdrage

Toeslag waarmee een vergoeding kan worden gegeven voor de onderdekking van doorlopende kosten, die een direct gevolg van de virusuitbraak is, waardoor de continuïteit van de zorg kan worden geborgd. Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld loonkosten, kosten voor vastgoed en gebouw gebonden kosten en overige vaste lasten.

Zie voor een uitgebreide toelichting over deze coronakosten de beleidsregel van de NZa.