De Wlz-zorgaanspraken op Zorgcijfersdatabank zijn voor wat betreft verblijf, vpt en mpt gebaseerd op de declaratiegegevens voor een specifiek jaar. Ten opzichte van de definitieve vaststelling van de zorgaanspraken in het financiële jaarverslag over het Fonds langdurige zorg is sprake van een verschil, omdat die vaststelling ook een nacalculatie bevat. Om de aansluiting tussen beide bronnen op totaalniveau te verzorgen is voor de afgewikkelde schadejaren daarom een verschilpost opgenomen.

Deze verschilpost is in de jaren 2015 t/m 2017 nog erg hoog. Dit komt omdat in die jaren nog sprake was van nacalculatie van een aflopend percentage aan kapitaallasten van de zorgaanbieders. Met ingang van 2018 zijn die kapitaallasten volledig verwerkt in de integrale tarieven.