Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling binnen de intramurale gehandicaptenzorg (GHZ). Voor dit onderzoek hebben we de landelijke zorgprestatiedeclaratiedata (ZPD) geanalyseerd. Het betreft een analyse van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de intramurale GHZ, de zorgkosten die hiermee gepaard gaan en het in- en doorstroomgedrag van de cliënten.

Resultaten van het onderzoek

De zorgkosten voor intramurale gehandicaptenzorg zijn in deze periode met € 950 miljoen gestegen, terwijl het aantal unieke cliënten is afgenomen. Dit geeft reden tot zorg over de betaalbaarheid. De stijging in kosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten met meerzorg. Met meerzorg kunnen aanbieders extra zorg leveren aan cliënten voor wie het integrale zorgpakket niet genoeg is. In de afgelopen jaren doet men steeds vaker een beroep op meerzorg, vooral bij cliënten met zwaardere gedragsproblematiek (ZZP 7 VG). De cijfers wijzen erop dat meerzorg een meer structureel karakter krijgt en vaker wordt ingezet.

Signalement van meerzorg naar passende zorg

Naast dit rapport heeft het Zorginstituut een bredere verkenning uitgevoerd naar meerzorg in de langdurige zorg. In het ‘Signalement van meerzorg naar passende zorg’ brengen we de belangrijkste knelpunten in de regelingen Extra Kosten Thuis (EKT) en meerzorg in beeld en stellen we een aantal oplossingen voor.