Tabelpagina Paramedische zorg

Om terug te gaan naar de tabelpagina met de zorgkosten en aantallen voor de Paramedische zorg, klik hier.

Bekostiging van de paramedische zorg

Rubriek 7 behandelt de kosten in de paramedische zorg in Nederland binnen het basispakket. Het betreft fysiotherapie, oefentherapie en Mensendieck, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering en gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Voor de paramedische zorg geldt een eigen risico en specifiek voor fysiotherapie en oefentherapie geldt dat voor kinderen tot 18 jaar 9 behandelingen vergoed worden. Voor volwassenen vanaf 18 jaar worden behandelingen enkel vergoed vanaf de 21ste behandeling. Uitzonderingen hierop zijn behandelingen die op de chronische lijst voorkomen of bepaalde behandelingen die vallen onder een bepaalde regeling of programma. Alle overige behandelingen fysiotherapie vallen niet onder het basispakket. Dieetadvisering heeft een maximaal aantal vergoede zittingen (consulten).

Vanaf 2020 worden er extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie. Deze zijn onder te verdelen in direct patiëntgebonden kosten en indirecte kosten. De direct patiëntgebonden kosten worden verantwoord via reguliere prestaties en zijn voor de Paramedische zorg niet terug te herkennen in dit rapport. De indirecte coronakosten worden apart verantwoord.

Beleidswijzigingen in de periode 2017-2022

2017

 • Gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens
  Vanaf 2017 worden de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vergoed bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens). Patiënten met claudicatio intermittens worden door de huisarts eerst doorverwezen naar de fysio- of oefentherapeut voor gesuperviseerde looptherapie voordat een chirurgische ingreep wordt overwogen.
   

  Het aantal patiënten dat pre-corona gesuperviseerde looptherapie ontvangt voor perifeer arterieel vaatlijden ligt rond de 20.000 in 2017 en steeg daarna tot bijna 23.000. Na een pakketwijziging duurt het vaak een paar jaar voordat iedereen goed bekend is met de regeling. Na een dip door de corona pandemie neemt het aantal behandelde patiënten weer iets toe. De verhouding man/vrouw (+-60%/+-40%) onder de behandelde patiënten is in lijn met de, in het pakketadvies beschreven prevalentiecijfers en blijft over de jaren constant. Vooral onder de groep 65+ wordt veel gebruik gemaakt van de regeling, ook dit in lijn met het pakketadvies.

  Jaar Gedeclareerde lasten Aantal gebruikers
  2017 € 11.930.817 20.797
  2018 € 10.664.996 22.376
  2019 € 11.207.526 22.969
  2020 € 9.014.857 20.089
  2021 € 10.801.563 21.131
   
  Jaar Vrouw 0-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar >75 jaar
  2017 8.303 0 157 5.463 8.096 7.088
  2018 9.011 0 155 5.725 8.716 7.774
  2019 9.276 0 171 5.816 8.886 8.096
  2020 8.079 0 164 4.929 7.869 7.120
  2021 8.490 0 163 4.995 7.990 7.983

2018

 • Oefentherapie bij artrose
  Vanaf 1 jan 2018 worden voor verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste 12 behandelingen (vanaf de eerste) gedurende maximaal 12 maanden vergoed bij artrose van knie en heup1 in de praktijk is gebleken dat een wekelijkse behandelingen voor een periode van 8 tot 12 weken voldoende is om de patiënt de benodigde oefentherapie te leren. De patiënt kan dit vervolgens thuis of in de sportschool verder voortzetten.
   

  Het aantal patiënten dat pre-corona gesuperviseerde fysio- en oefentherapie ontvangt voor artrose in knie of heup ligt rond de 43.000. Na een dip in de corona crisis neemt het aantal behandelde patiënten weer toe. De verhouding man/vrouw (+-33%/+-67%) onder de behandelde patiënten is in lijn met de, in het pakketadvies beschreven, prevalentiecijfers en blijft over de jaren constant. Over de jaren is er een lichte toename van het percentage 75+ers. Dit kan deels verklaard worden door de vergrijzing.

  Jaar Gedeclareerde lasten Aantal gebruikers
  2018 € 10.032.862 42.686
  2019 € 10.410.888 45.254
  2020 € 8.751.046 38.494
  2021 € 10.686.420 43.087
   
  Jaar Vrouw 0-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar >75 jaar
  2018 28.990 1.019 14.664 13.662 13.341
  2019 30.614 1.062 15.547 14.453 14.192
  2020 25.781 912 13.120 12.292 12.170
  2021 29.045 958 14.594 13.370 14.165

2019

 • Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD
  Vanaf 1 jan 2019 wordt een aantal behandelingen bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) afhankelijk van risicogroep. Er zijn vier groepen te onderscheiden, namelijk A, B, C en D. Het maximum aantal  vergoede behandelsessies in het startjaar zijn:
  • 5 sessies voor patiënten in groep A
  • 27 sessies voor patiënten in groep B
  • 70 sessies voor patiënten in groep C en D

Na het startjaar heeft de patiënt recht op onderhoudsbehandelingen. Voor groep B, C en D zijn dit respectievelijk 3, 52 en 52 behandelingen. In 2020 is het aantal behandelingen opgehoogd. Groep B is opgesplitst in B1 en B2. Patiënten in groep B2 krijgen in het startjaar en de opvolgende behandeljaren respectievelijk 70 en 52 behandelingen vergoed.2

Het aantal patiënten dat pre-corona gesuperviseerde oefentherapie ontvangt voor COPD was in 2019 ongeveer 47.000 en daalt daarna. Ook na dip in de corona-crisis daalt het aantal behandelde patiënten verder. Vooralsnog is onduidelijk waarom precies. De verhouding man/vrouw blijft over de jaren gelijk (+-45/+-55%) en wijkt licht af van de prevalentiecijfers.  De leeftijd van de behandelde patiënten is in lijn met de prevalentiecijfers waarin het aantal COPD patiënten vanaf 60 jaar sterk toeneemt. Over de jaren is er een lichte toename van het percentage 75+ers.

Jaar Gedeclareerde lasten Aantal gebruikers
2019 € 46.514.354 47.571
2020 € 32.599.465 42.369
2021 € 37.868.662 40.574
 
Jaar Vrouw 0-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar >75 jaar
2019 25.829 378 12.267 19.208 15.717
2020 23.146 304 10.376 17.251 14.439
2021 22.366 300 9.724 16.359 14.191
 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  Per 1 januari 2019 wordt de GLI vanuit de basisverzekering vergoed. Alleen GLI’s die bewezen effectief zijn, worden vergoed.3 GLI is zorg voor mensen met obesitas en overgewicht en is gericht op gedragsverandering om een betere leefstijl te verkrijgen. Een GLI traject duurt twee jaar en bestaat uit meerder individuele- en groeps-contactenmomenten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er één à twee individuele contacten met de zorgverlener die de GLI geeft. GLI is bedoeld voor patiënten met een te hoog BMI en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes.

2020

 • PACT training
  Per 1 januari 2020 wordt ‘Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training’ (PACT) binnen de logopedie vergoed vanuit de basisverzekering.4 Voor mensen met afasie en hun partners kan aanpassing moeilijk zijn. Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT) is een therapieprogramma bedoeld om het aanleren van een nieuwe manier van praten te ondersteunen.
   
 • Coronaherstelzorg
  Per 18 juli 2020 wordt coronaherstelzorg vanuit de basisverzekering vergoed.Patiënten die ernstige klachten hebben tijdens hun herstel van COVID-19 krijg deze zorg vergoed. De huisarts of medische specialist beoordeeld of iemand recht heeft op coronaherstelzorg. De maximale periode voor behandeling is zes maanden. Behandelaars nemen na drie maanden contact met de huisarts, zodat bepaald kan worden of de behandeling voortgezet dient te worden. De herstelzorg kan bestaan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het type zorg en aantal behandeling is per patiënt verschillend. Het maximum aantal behandelingen dat wordt vergoed in een periode van zes maanden is als volgt:
  • Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur
  • Logopedie: geen maximum
    

Voor twee jaren zijn data beschikbaar voor de herstelzorg. Omdat 2020 nog geen volledig jaar was waarin het werd vergoed, zijn de aantallen en kosten lager dan in 2021. In tegenstelling tot de andere pakketwijzigingen lig de nadruk bij deze zorg juist op jongere patiënten en is de financiële impact veel groter. De meeste zorg die vergoed wordt valt onder de fysiotherapie. Dat is in lijn met het pakketadvies.

Jaar Gedeclareerde lasten Aantal gebruikers
2020 € 8.661.904 19.702
2021 € 74.354.172 92.434
 
Jaar Vrouw 0-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar >75 jaar
2020 12.593 168 5.270 9.621 2.508 2.135
2021 57.255 895 24.978 44.927 11.805 9.829

 

Methodiek Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2017-2021

Voor het rapport Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2017-2021, welke in 2022 is verschenen, wordt gebruik van gemaakt van declaratiegegevens die verstrekt zijn door de zorgverzekeraars aan het Zorginstituut via Vektis. Ten behoeve van de wettelijke taken worden deze gepseudonimiseerde declaraties gebruikt voor onder meer desbetreffend rapport.

In het tabellenoverzicht zijn de kosten voor de Zvw van 2017 tot en met 2021 te bekijken. Het verschil met deze kosten ten opzichte van de reguliere meerjarentabellen is dat de definitie hoe de kosten verantwoord worden voor elk jaar gelijk zijn aan 2022. Hierdoor wordt gecorrigeerd voor administratieve verschuivingen over de jaren en is het makkelijker om een getrouw beeld te krijgen van de ontwikkelingen vanaf 2017. Op dit moment zijn alle kosten zijn gebaseerd op de ramingen van de zorgverzekeraars uit de vierde kwartaalrapportage van 2021.

Omdat de kosten nog niet uitgedeclareerd zijn, zijn de laatste jaren nog aan verandering onder hevig. Tevens is 2021 (en in sommige gevallen 2020) nog leeg gelaten op de diepere niveaus, omdat er te weinig declaraties zijn.

Voor een uitgebreide beschrijving van de toegepaste methodiek, klik hier.

Voetnoten

 1. Besluit Zorgverzekering, artikel 2.6. Zie: wetten.nl - Regeling - Besluit zorgverzekering - BWBR0018492 (overheid.nl).
 2. Zorginstituut Nederland. Pakketadvies verhoging maximumaantal behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor subgroep van patiënten. Zie: Pakketadvies verhoging maximumaantal behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor subgroep van patiënten | Advies | Zorginstituut Nederland.
 3. Zorginstituut Nederland. Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Zie: Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (Zvw) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland.
 4. Nederlandse Zorgautoriteit. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie - BR/REG-20104. Zie: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie - BR/REG-20104 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
 5. Zorginstituut Nederland. Paramedische herstelzorg na COVID-19. Zie: Paramedische herstelzorg na COVID-19 | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland.